STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Współpraca

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej z uznaniem podchodzi do działań podejmowanych przez organizacje zaangażowane w kontrolę zakażeń szpitalnych, w szczególności  Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych , Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds.  Zakażeń Szpitalnych, Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

Wyrażamy przekonanie,  że   wspólne podejmowanie inicjatyw zwiększa szansę odniesienia sukcesu. Za najważniejsze uznajmy uzyskanie wspólnych stanowiska stowarzyszeń dotyczących kierunków działań na rzecz zwiększenia efektywności systemu kontroli zakażeń szpitalnych.

Współpraca stowarzyszeń jest szczególnie pożądana  w  następujących działaniach:

  • Organizacji wieloośrodkowych programów monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną
  • Opracowywania zaleceń w zgodności z zasadami medycyny opartej na faktach
  • Promowania i konsultacji zmian lub tworzenia nowych aktów prawnych
  • Wspierania innych instytucji, które realizują cele związane z jakością w opieki zdrowotnej
  • Podejmowania wspólnych działań edukacyjnych
  • Organizacji badań wieloośrodkowych