STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Badania punktowe PPS

W imieniu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zachęcamy szpitale do udziału w badaniu PPS

Informacje o badaniu dostępne są na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

 http://antybiotyki.edu.pl/badanie-pps/

 

Badanie Punktowe Występowania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Szpitalach Pracujących w Systemie Ostrego Dyżuru

PPS HAI&AU – ang. Point Prevalence Survey of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in Acute Care Hospitals

 

Monitorowanie chorobowości najczęściej jest prowadzone jako badanie punktowe, w którym w ciągu jednego dnia identyfikowane są aktywne zakażenia (zarówno aktualnie leczone, jak i nowo rozpoznane) w jednym lub kilku oddziałach, bądź w całym szpitalu.  Nie są liczone zakażenia, które w dniu badania są wyleczone, a pacjent pozostaje nadal w szpitalu. Wyniki przedstawiane są jako odsetek stwierdzonych zakażeń w badanej populacji pacjentów tzn. aktualnie hospitalizowanych w danym oddziale lub szpitalu. Wyniki przedstawiają wyższe odsetki zakażeń, aniżeli w badaniach określających zapadalność. Relatywnie zawyżona jest liczba zakażeń znacząco przedłużających hospitalizację, jak zakażenia układu oddechowego, w stosunku do zakażeń układu moczowego czy miejsca operowanego. Badania punktowej chorobowości wymagają mniejszego nakładu pracy niż badanie zapadalności, prowadzą do uzyskania wyników w krótkim okresie czasu. 

Badania punktowe są prowadzone jako badania wieloośrodkowe o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym. ECDC koordynuje prowadzenie badań według ściśle określonego protokołu. Celem badań koordynowanych przez ECDC jest określanie skali występowania HAI, identyfikacja celów i priorytetów dla podejmowania interwencji, ocena efektów interwencji oraz podnoszenie świadomości i bezpieczeństwa pacjentów na poziomie poszczególnych szpitali, kraju oraz na terenie UE, jak również edukacja personelu kontroli zakażeń w zakresie metodologii prowadzenia monitorowania.

Użyteczność badań punktowych do określania danych ogólnokrajowych  lub regionalnych została wykazana w wielu badaniach. Przydatność  badań punktowych do oceny występowania zakażeń w danym szpitalu:

  • Przydatność badań punktowych jest większa  w dużych szpitalach. Badania prowadzone w małych ośrodkach na małych grupach chorych mogą prowadzić do wygenerowania zbyt małych współczynników, aby je oceniać w sposób statystycznie istotny i mogą nie pozwolić na ocenę realizacji wszystkich celów i porównanie z innymi ośrodkami.
  • Badania punktowe mogą być stosowane do ogólnej oceny zakażeń występujących w szpitalu i na ich podstawie wdrożenia monitorowania ukierunkowanego.
  • Badania punktowe nie powinny służyć do porównywania między ośrodkami w sposób bezpośredni, ale można je wykorzystać do porównania poszczególnych grup pacjentów np. w zakresie poszczególnych specjalności medycznych.
  •  Uzyskane wyniki należy wykorzystywać z ostrożnością do oceny trendów występowania zakażeń w danej jednostce.
  • Ocena stosowania antybiotyków: prawdopodobnie najbardziej udowodnione znaczenie badan punktowych do oceny jakości zlecania antybiotyków.
  • Monitorowanie kluczowych praktyk dla profilaktyki zakażeń np. przestrzeganie wskazań do stosowania inwazyjnych procedur medycznych (cewników moczowych, linii naczyniowych).
  • Wyrywkowa kontrola bieżącego systemu rejestracji zakażeń w szpitalu.

 

Opracowane na podstawie opracowania: System kontroli zakażeń szpitalnych, 2016r.