STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

STOWARZYSZENIE EPIDEMIOLOGII SZPITALNEJ

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SES

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

 

Zarząd Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej. Zebranie odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 19:30 za pośrednictwem platformy MS Teams.

O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 15 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przyjęciu porządku obrad
 4. Powołanie komisji skrutacyjnej
 5. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia
 6. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w statucie
 7. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie.
 8. Złożenie sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia  w latach 2019-2023 ­
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w latach 2019-2023
 10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu
 11. Wybór nowego Zarządu
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. wystąpienia kandydatów
  3. głosowanie za pośrednictwem platformy elektronicznej
  4. ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
 12. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej

a. zgłaszanie kandydatów

b. wystąpienia kandydatów

c. głosowanie

d. ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej

 1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (pierwsze Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz przedstawienie osób funkcyjnych.
 2. Wystąpienie nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 3. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła

Prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

 

 

Dział: 
aktualności